KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla UCZNIÓW / RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW w związku z pozyskiwaniem danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż:

Tabela z danymi do Klauzuli informacyjnej

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 1 „BAJKA” w Myszkowie z siedzibą ul. Sucharskiego 32, 42-300 Myszków, tel. 34 313 21 45 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/, którym jest Pan Jacek Orłowski, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:

 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • pisemnie pod adresem ul. Sucharskiego 32, 42-300 Myszków

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, ma podstawie art.6 ust.1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – funkcja wychowawcza,

 • informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit. a, art.9 ust.2 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art.9 ust.2 lit c RODO (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art.9 ust.2 lit g RODO (ważny i proporcjonalny interes publiczny).

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym rozporządzenia RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub orgfanizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dla osób UPOWAŻNIONYCH, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art.14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn.zm./ informuję, iż:

Tabela z danymi do Klauzuli informacyjnej

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 1 „BAJKA” w Myszkowie z siedzibą ul. Sucharskiego 32, 42-300 Myszków, tel. 34 313 21 45 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/, którym jest Pan Jacek Orłowski, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez:

 • adres e-mail: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • pisemnie pod adresem ul. Sucharskiego 32, 42-300 Myszków

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) – weryfikacja tożsamości / identyfikacja osoby odbierającej dziecko ze szkoły.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Nazwisko i imię, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu (do kontaktu).

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Rodzice / prawni opiekunowie.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania do którego dane zostały zebrane – w czasie określonym przepisami prawa, a następnie zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 2. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub orgfanizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 30 marzec 2021 22:59 Barbara Martyniak